Miljøfyrtårn

Dalane Energi AS ble i 2019, som en av de første bedriftene i Dalane, sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

 Hovedformålet vårt med sertifiseringen er å skape gode holdninger til FN’s bærekraftsmål blant våre egne ansatte, kunder og leverandører. Sertifiseringen dekker følgende fokusområder; arbeidsmiljø, innkjøpsrutiner, energiforbruk, transport og avfallshåndtering. Det legges opp til en fornyelse av Miljøfyrtårnsertifiseringen i 2022.

Konsernet har gjennom Miljøfyrtårn sertifiseringen målsettinger om reduksjon i klimafotavtrykket. Selskapet flyttet i 2020 inn i nye lokaler i Egersund Forum som er tilrettelagt med gode energiløsninger som vil bidra i denne målsettingen. Selskapet følger årlig opp utviklingen i klimafotavtrykket gjennom den årlige klima og miljørapporten i Miljøfyrtårnsertifiseringen. Klimafotavtrykket er redusert med 29 % i morselskapet for 2021 sammenlignet med 2020.

Bilparken i konsernet utgjør en vesentlig del av konsernets CO2 foravtrykk. Selskapet tar i bruk elektriske kjøretøy der dette er mulig, men vil fortsatt ha kjøretøy basert på fossile brennstoff med bakgrunn i beredskapsvurderinger. Morselskapet Dalane Energi AS og datterselskapet Dalane Energisalg AS har 100 % elbilandel i sin bilpark.

Produksjon av elektrisk kraft i Norge er vesentlig basert på fornybare energikilder som ikke forurenser det ytre miljø. Dalane Energi AS har ikke noen produksjonsanlegg eller virksomhet som forurenser det ytre miljø ut over det som normalt følger med vår type virksomhet.

Selskapet har stort fokus på sortering av avfall fra egen virksomhet. Det er innført gode rutiner, og selskapet har en sorteringsgrad på 72 % kildesortert avfall i 2021.